Sponsorship- Rachel Killam

Hair done by Christin StahlMr.Olympia 2012

Mr. Olympia 2012

Hair done by Chrstin Stahl
Hair done by Christin Stahl

FacebookMySpaceShare/Bookmark